SVT:s visselblåsartjänst

SVT har upprättat en visselblåsarfunktion (enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden – ”Visselblåsarlagen”) för att hantera anmälningar om missförhållanden i form av t.ex. lagöverträdelser som allvarligt kan skada SVT eller SVT:s anställda. Visselblåsarfunktionen hanteras av 2Secure som garanterar anonymitet och sekretess genom hela hanteringsprocessen. Här finns information om hur du som t.ex. leverantörer, konsult eller partner kan anmäla i Visselblåsarfunktionen.

Visselblåsarfunktionen hos 2Secure är avsedd för anmälan om särskilt allvarliga missförhållanden eller oegentligheter som rör SVT eller SVT:s anställda och där du som uppgiftslämnare inte kan eller vill anmäla på annat sätt. Visselblåsarfunktionen hos 2Secure är ett komplement till SVT:s interna system för rapportering av missförhållanden.

Allmänna klagomål och missnöjen och mindre förseelser ska inte rapporteras via SVT:s visselblåsarfunktion. Hur sådana missförhållanden kan påtalas och hanteras, kan du läsa om här.

Vill du lämna uppgifter för publicering kan du göra det till någon av SVT:s redaktioner eller reportrar. Om du vill vara anonym och lämna uppgifter eller tips till SVT för granskning och publicering kan du t.ex. använda tv-leaks: tvleaks.se Länk till annan webbplats.

Vad kan anmälas i SVT:s Visselblåsarfunktion?

Via visselblåsarfunktionen hos 2Secure kan misstanke eller uppgifter om allvarliga oegentligheter och missförhållanden rapporteras. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men du måste ha grund för att tro att den är sann. Hit räknas överträdelser och oegentligheter där det finns ett legitimt och allmänt intresse av att missförhållandena kommer fram, bland annat:

  • Ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning.
  • Allvarliga oegentligheter som rör SVT:s vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
  • Allvarliga missförhållanden eller överträdelser som rör personuppgifter eller säkerhet i nätverk- eller informationssystem.
  • Mycket allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
  • Offentliga upphandlingar

Visselblåsartjänsten hos 2Secure är inte avsedd för interna tvister, trakasserier, mobbning och annan diskriminering, missnöje med lön, arbetstider och liknande. SVT:s hantering av sådana ärenden beskrivs här.

Skyddet för en visselblåsare gäller inte om visselblåsarsystemet används för rapportering av säkerhetsskyddsklassade uppgifter.

Observera att du inte får göra anmälningar med uppsåt att skada eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Rapportering av medvetet falsk information kan medföra straff- eller civilrättsliga sanktioner.

Vem kan anmäla i visselblåsartjänsten?

SVT:s visselblåsarfunktion är tillgänglig för anställda (oavsett anställningsform) hos leverantörer och uppdragstagare som bedriver produktions- och uppdragsverksamhet för SVT. Om SVT bedömer att SVT inte kan följa upp ärendet enligt visselblåsarlagen, får du besked om det samt i förekommande fall till vilka alternativa visselblåsarkanaler, t.ex. behörig myndighet, du kan vända dig.

Visselblåsarlagen ger vissa kategorier av anmälare/rapportörer ett skydd mot repressalier på grund av anmälan. Det gäller personer som anmäler missförhållande och som är:
- Arbetstagare (oavsett anställningsform)
- Arbetssökande
- Volontärer eller praktikanter (oavsett om ersättning utgår eller inte)
- Personer som står under SVT:s kontroll och ledning (t.ex. inhyrd personal)
- Egenföretagare som söker utför uppdrag för SVT
- Personer som står till förfogande för eller ingår i SVTs förvaltnings- lednings- eller tillsynsorgan
- Personer som har tillhört någon av kategorierna ovan och inhämtat informationen under tiden hos eller inom SVT:s verksamhet.
Skyddet gäller även person som bistår anmälaren vid rapporteringen eller som har koppling till den rapporterande personen, t.ex. en anhörig eller kollega.

Så anmäler du via vår visselblåsartjänst

För att trygga din anonymitet och för att säkerställa en hög integritet i vår hantering av visselblåsarärenden tillhandahålls ett verktyg för funktionen av en extern och oberoende aktör – 2Secure. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.

Så här gör du:

  • Du går in på webbsidan wb.2secure.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och rapporterar skriftligen. Vid registrering av en ny anmälan ska du uppge en företagsunik kod för att identifiera att det är för SVT anmälan görs: svt375
  • Alternativt rapporterar du muntligen via telefon på 077-177 99 77. Du kan välja att vara anonym på båda dessa rapporteringskanaler.
  • Om du önskar rapportera via fysiskt möte, kan det begäras genom att registrera en anmälan på webbsidan wb.2secure.se Länk till annan webbplats.. Det fysiska mötet hålls antingen med en representant från SVT eller med SVT:s leverantör för visselblåsartjänsten 2Secure efter överenskommelse.
  • På webbsidan ombeds du besvara ett antal frågor om det som anmälan rör. Du kan vara anonym och tilldelas ett unikt ärendenummer och ett lösenord som måste sparas för att aktivt kunna logga in på webbsidan och följa anmälan och kommunicera med handläggaren hos vår externa partner.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Det är viktigt att du beskriver all fakta i anmälan, inklusive de förhållanden som tros vara mindre viktiga. Påståenden bör utvecklas noggrant och all dokumentation som kan ha relevans bör bifogas.

Vad händer när anmälan har registrerats?

I visselblåsarärenden samarbetar SVT med 2Secure som är en utomstående och oberoende aktör. Alla anmälningar tas emot och hanteras av en särskild handläggare på 2Secure. Handläggaren har lång erfarenhet av utredningar med lagstadgade krav på anmälar- och integritetsskydd.

Inga uppgifter om dig som anmälare kommer att rapporteras vidare till SVT såvida du inte gett ditt godkännande till detta. I samband med att anmälan görs kommer ett avidentifierat ärendenummer tilldelas anmälan. Du väljer själv om du vill vara helt anonym eller om du vill säga vem du är. Väljer du att vara anonym är det via ärendenumret som ärendet kommer hanteras. Alla anmälningar som görs bearbetas och bedöms utan dröjsmål.

Återkoppling

Senast sju dagar efter att anmälan är gjord kommer det att komma en bekräftelse att anmälan är mottagen. Senast två veckor efter en anmälan är gjord bör anmälaren logga in igen med sitt personliga login och lösenord för att se eventuella följdfrågor från den handläggaren som mottagit din anmälan.

Ett ärende kan följas upp via wb.2secure.se med det ärendenummer och lösenord som tilldelades vid anmälningstillfället.

Efter en anmälan är det viktigt att logga in regelbundet eftersom ansvarig handläggare hos 2Secure kan behöva ställa kompletterande frågor.

Så anmäler du via externa visselblåsarkanaler/myndigheter

Utöver att rapportera i SVT:s visselblåsarkanal kan du rapportera missförhållanden externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner.

Även när du rapporterar till någon av myndigheterna har du rätt till skydd enligt Visselblåsarlagen (lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden).

Följande myndigheter har utsetts till behöriga myndigheter och upprättat externa rapporteringskanaler:

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för insamlade personuppgifter är Sveriges Television AB. Om du vill kontakta SVT:s dataskyddsamordnare kan du göra det på dataskyddsforordningen@svt.se.

Personuppgifter om dig som rapporterar behandlas bara om det behövs för ett uppföljningsärende med anledning av din anmälan. Det är bara de uppgifter som behövs för utredningen som behandlas och behandlingen sker bara av de personer (externa och interna) som genomför uppföljningsärendet. Om det är nödvändigt för att vidta åtgärder med anledning av det som framkommit i anmälan, eller det krävs för användning som bevisning i rättsliga förfaranden kan uppgifterna delas med t.ex. Juristavdelningen, HR eller polis. Sådan delning av uppgifterna begränsas alltid till vad var och en behöver för sin del i utredningen och sker alltid i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter lagras högst två år efter det att ärendet avslutas. Personuppgifter som inte är relevanta får inte samlas in och uppgifter som samlas in av misstag raderas så snart som möjligt.

Du har rätt att på begäran få del av vilka personuppgifter om dig som förekommer i SVT:s visselblåsarfunktion. Om du önskar få del av uppgifterna kan du vända dig till dataskyddsforordningen@svt.se. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade kan du begära att de rättas eller raderas. Rätten till information omfattar inte uppgift om vem som lämnat informationen.

En person som pekas ut i ett visselblåsarärende ska informeras om det så snart det är möjligt och senast i samband med att uppgifterna används för att vidta åtgärder mot denne. Sådan information kommer dock inte att lämnas om det finns riks att det hindrar utredningen eller om det riskerar att leda till att bevismaterial förstörs.