Budget och Finansieringsplan

Budget och Finansieringsplan

 Det åligger den externa producenten att upprätta ett förslag till budget som presenteras i ett inledande skede av förhandlingen.

Syftet med en preliminär budget i det inledande skedet är att få till stånd en tydlig, snabb och transparent förhandling som resulterar i ett avtal som samtliga parter är väl införstådda med och överens om. Den överenskomna budgeten ska biläggas avtalet.

Genrespecifika regelverk:

  • Drama: Budget - För mer information om budget vid programutveckling inom drama. Läs mer här!
  • Dokuementär och Kultur: Budgetnivåer - För mer information om budgetnivåer vid samproduktion inom programområdena dokumentär och kultur. Läs mer här!
  • Dokumentär och Kultur: Egen insats - För mer information om egen insats vid samproduktion inom programområdena dokumentär och kultur. Läs mer här!

Moms

SVT har inte avdragsrätt för moms vilket medför att momsen blir en kostnad för SVT. Därför är det viktigt att det belopp som faktureras beläggs med rätt momssats.

Momssatsen uppgår till 6 % om den externa producenten gentemot SVT svarar för hela produktionen och överlåter/upplåter upphovsrätten eller upplåter upphovsrättslig nyttjanderätt till produktionen till SVT.

Detta gäller vid produktionsutläggningar och samproduktioner. Samma momssats gäller vid köp/förköp av visningsrätt.

Betalningsplan

Parterna ska i varje enskilt fall komma överens om en betalningsplan som följer produktionen. I normalfallet ser en betalningsplan ut enligt följande:

  • 30 % vid undertecknandet av avtal,
  • 25 % vid inspelningens start,
  • 25 % vid inspelningens avslutande,
  • 20 % vid leveransgodkännande av programmet samt övrigt material enligt överenskommen leveranslista.

Om programmet består av fler avsnitt kan man komma överens om att slutbetalning ska fördelas efter delleverans.

Intäktsredovisning

En samproducents andel av influtna intäkter redovisas vanligtvis varje halvår per den 30 juni och 31 december.

Redovisningen ska vara SVT tillhanda senast en månad efter halvårets slut. Första redovisningstillfälle räknas från det halvår som påbörjas kalendermånaden efter att sändningskopia av Programmet färdigställts. Efter fem år ska redovisningen ske årsvis per den 31 december. Avvikelser kan förekomma och framgår av respektive avtal.

Avräkningen ska innehålla redovisning av respektive licensiering under perioden, uppgift om köpare/licenstagare, exploateringsform, licenstid, territorium, brutto- och fördelningsbar intäkt, distributionskostnader, distributionsersättningar samt de övriga uppgifter samproducent skäligen kan komma att begära.

  • Redovisningen ska tillställas redovisningsvt@svt.se
  • Betalning av ersättning ska ske mot faktura. I de fall utbetalning ska ske av SVT ska faktura tillställd SVT innehålla fältet ”Er referens” där produktionsnummer ska anges.