Sponsring

Sponsring och indirekt sponsring

SVT ska, i förekommande fall, informeras om vilka de indirekta sponsorerna är för att kunna ta ställning till deras lämplighet.

Det är viktigt att observera att programmen också måste granskas utifrån sändningstillståndets och radio- och tv-lagens innehållsbestämmelser, inte minst portalparagrafens krav på SVT:s oberoende, innan man kan bedöma om indirekt sponsring är godtagbar.

Indirekta sponsorer ska redovisas på ett neutralt sätt i programmets eftertexter. I eftertexten vid ett förköp av visningsrätt bör formuleringen se ut så här: ”producerat av XX med finansiellt stöd från YY”. De specifika reglerna för indirekt sponsring finns i sändningstillståndet Länk till annan webbplats..

Otillbörligt gynnande

Det är inte ovanligt att enskilda personer, organisationer eller företag kan gynnas av en viss publicering. Ett gynnande av ett kommersiellt intresse kan godtas om publiceringen framstår som rimlig mot bakgrund av ett informations- eller underhållningsintresse.

SVT får dock inte gynna kommersiella intressen på ett otillbörligt sätt. Program eller inslag får inte uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller på annat sätt vara säljfrämjande. Bestämmelsen om otillbörligt gynnande finns i radio- och tv-lagen. När SVT eller en extern producent som arbetar för SVT helt råder över inspelningssituationen (till exempel vid studioinspelning) är kraven extra stränga.

En fällning för otillbörligt gynnande i Granskningsnämnden tvingar i de flesta fall SVT att betala en särskild avgift till staten.

Produktplacering

Produktplacering är inte aktuell i SVT.

SVT:s företagsledning har tydligt markerat att SVT av oberoendeskäl inte ska använda sig av produktplacering även om den möjligheten ges enligt lag.

Produktplacering är definierad i svensk lag. Definitionen är av lagtekniska skäl mycket snäv – produktplacering i lagens mening är det bara i de fall där en vara, tjänst eller ett varumärke förekommer i ett program, om detta sker i marknadsföringssyfte och mot betalning eller liknande ersättning till leverantören av medietjänsten.

Det betyder att det i lagens mening är produktplacering om ett programföretag i sin egenproduktion tar emot en vara eller dylikt på detta sätt, men inte om en extern producent gör det i en samproduktion eller en visningsrätt.

Produktplacering är generellt sett förbjuden med vissa undantag som till exempel i filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning. Den tillåtna produktplaceringen har vissa villkor (bland annat finns en informationsplikt).

Om det som i dagligt tal kallas ”produktplacering” förekommer i ett program som inte producerats av SVT gäller oförändrat att detta kan komma att prövas enligt bestämmelsen om otillbörligt kommersiellt gynnande och/eller bestämmelserna om sponsring och indirekt sponsring (i radio- och tv-lagen och SVT:s sändningstillstånd).