Produktionsformer

Produktionsformer

SVT använder tre olika produktionsformer i samarbetet med externa producenter. De skiljer sig avseende ägande, nyttjande, finansiering och regelverk m m. Här förklarar vi skillnaderna:

 • Produktionsutläggning - Vid en extern produktion som SVT fullfinansierar, producerar en extern producent programmet för SVT:s räkning. SVT svarar för hela produktionskostnaden inklusive den externa producentens vinst i enlighet med överenskommen budget. SVT äger därmed programmet. Den här typen av programproduktioner omfattar i normalfallet:
  • program som kan vara baserade på en programidé/koncept/format som den externa producenten presenterar.
  • program som kan vara baserade på en programidé/koncept/format som SVT har skapat eller förvärvat rätten till.
 • Samproduktion - Vid samproduktion finansierar, producerar och äger samproducenterna programmet tillsammans. En av samproducenterna eller annat produktionsbolag kan ges uppdraget att producera programmet för samproducenternas gemensamma räkning:
  • Samproducenterna äger programmet tillsammans och kan upplåta visningsrätt och exploateringsrätt till samproducent(-erna) eller annan part. Vid en samproduktion består SVT:s del av finansieringen av produktionen både av en samproduktionsinsats och av en visningsrättsersättning. SVT:s visningsrättsersättning utgör ersättning för det nyttjande som SVT får till programmet.
  • SVT:s samproduktionsinsats ska motsvara SVT:s ägande i programmet.
  • Ersättning för försåld visningsrätt eller minimigaranti för distributions-/exploateringsrätt kan ingå som del av finansieringen av produktionen.
 • Förköp av visningsrätt - Vid förköp av visningsrätt förvärvar SVT ett begränsat nyttjande till program som den externa producenten har rätt att upplåta nyttjanderätt till, eller äger (självt eller gemensamt med annan):
  • SVT har inget ägande till programmet och ska erlägga en visningsrättsersättning för nyttjandet som ska uppgå till en nivå där hänsyn är tagen till dess omfattning, marknadsvärde, programgenre och kvalitet.
  • Ersättningen ska förhandlas mellan parterna i god anda vid respektive produktion.

Vem kan vara samproducent?

Enligt de lagar och regler som SVT har att följa, kan SVT inte samproducera med någon som kan betraktas som sponsor.

 • Bolag eller andra som ägnar sig åt att producera eller tillhandahålla hela eller delar av tv- eller radioprogram betraktas inte som sponsorer. Därför är det möjligt för SVT att samproducera med till exempel produktionsbolag, tv-bolag och distributörer av program.
 • Dessutom måste SVT ta ställning till om parten kan vara samproducent med hänsyn till reglerna i SVT:s sändningstillstånd om oberoende från såväl staten som ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

Användning av SVT Arkiv

Vid användning av SVT Arkiv ser regelverket olika ut beroende på produktionsformen:

Användning av SVT arkiv i Produktionsutläggning

Vid Produktionsutläggning får den externa producenten nyttja material från SVT:s arkiv i programmet mot erläggande av ersättning för administrativa och tekniska kostnader (exempelvis för research, framtagning och kopiering). Det betyder att samtliga rättigheter till arkivmaterialet tillkommer SVT.

För material i SVT:s arkiv som innehåller andra rättigheter än SVT:s, ska SVT Sales Länk till annan webbplats. kontaktas.

Användning av SVT Arkiv i Samproduktion

Vid Samproduktion kan SVT även välja – efter samråd med produktionsbolaget – att lägga licenskostnaden för arkivmaterial från SVT som en praktisk insats. Detta innebär att del av SVT:s totala insats blir en praktisk insats och att vissa rättigheter för arkivmaterial avlöses av SVT.

Den praktiska insatsen avser licenskostnad för SVT:s nyttjande samt visningar på festivaler. Produktionsbolaget ska betala/faktureras för SVT:s tekniska och administrativa kostnader samt övrigt nyttjande.

Önskar man som produktionsbolag att i sin produktion nyttja denna möjlighet så ska man så tidigt som möjligt kontakta sin projektledare för sådant godkännande. Produktionsbolaget ska informera om den mängd arkivmaterial man avser att nyttja. Detta räknas i fem minuters intervaller och den praktiska insatsen för SVT uppgår till 25.000 kronor per fem minuter.

Om Produktionsbolaget använder mer arkivmaterial än vad som överenskommits i samproduktionsavtalet ska den överstigande licenskostnaden faktureras produktionsbolaget. Den praktiska insatsen ska alltså inte justeras.

Vid ett eventuellt vidarenyttjande av produktionen betalar Produktionsbolaget en licensersättning för det faktiska arkivmaterialet som ingår i produktionen.

Kontakt på SVT för produktionsbolaget blir i första hand SVT:s projektledare.