Normalvillkor

SVT har i dialog med medlemmar i branschorganisationen Film- & TV-Producenterna tagit fram standarder vid förhandlingar i olika programgenrer, sk Normalvillkor.

Normalvillkoren är upprättade för att vara del av den plattform som ska ligga till grund för det dagliga produktionssamarbetet. På så sätt kan SVT, produktionsbolagen och fria filmare gemensamt och långsiktigt åstadkomma bästa möjliga klimat för en kreativ programprocess – med publiken i fokus.

Normalvillkoren anger inriktningen på de villkor som gäller vid produktionssamarbeten vid all tv-produktion som inte är nyheter, sport eller inköp av färdiga program.

SVT ska verka för mångfald i programverksamheten genom en variation i produktionsformer (§15 i Sändningstillståndet). Vid sidan av en betydande egen programproduktion ska utläggningar, samarbetsprojekt och inköp av program bidra till denna variation.

En viktig förutsättning för att SVT ska kunna uppnå den förväntade och önskade mångfalden är att det finns en sund och professionell extern produktionsbransch med kunniga produktionsbolag och fria filmare.

En viktig uppgift för SVT som public service-bolag är därför att stimulera utvecklingen av en bred, levande, kreativ och konkurrerande produktionsbolagsmarknad. Genom en fortsatt hög andel externt utvecklade och producerade program kan SVT leva upp till uppdraget att leverera en mångfald av program till publiken, producerade på ett omväxlande och nyskapande sätt.

Genom samarbetet ska produktionsbolag, fria filmare och SVT tillsammans skapa ett utbud som bygger på public service-värderingar.

Förhandlingar mellan SVT och produktionsbolag eller fria filmare ska vara transparenta, effektiva och ska ske i god anda.

Normalvillkoren ska inte ses som obligatoriska villkor, utan SVT, produktionsbolag och fria filmare har möjlighet att i den enskilda produktionen komma överens om de villkor som, är bäst lämpade för den aktuella produktionen. Bland annat ska normalvillkoren möjliggöra visning på SVT:s alla plattformar och samtidigt tillgodose fria filmares och produktionsbolags och andra samproducenters intresse av att kunna sprida och exploatera format och produktioner på en eftermarknad.

Du kan läsa här eller ladda ned pdf-version av respektive Normalvillkor.

Normalvillkor: Underhållning/Fakta/Reality

Nedanstående avser produktionsutläggningar (av SVT fullfinansierade produktioner) där produktionsbolaget har utvecklat programidé, koncept eller pappersformat, men där inget program tidigare har visats.

Normalvillkor UH Fakta Reality mars 2023

Normalvillkor för samproduktion av lång Spelfilm

Normalvillkor vid samproduktion av lång spelfilm enligt nuvarande fönsterstruktur, det vill säga med bio som första visning

Gäller fram till 31 december 2025:

Normalvillkor för samproduktion av långfilm som pdf. Pdf, 90.2 kB.

Vid fördelning av intäkter och PRS ska följande gälla:

Produktionsbolaget har rätt att recoupa egen insats (d.v.s. ej inkluderat stödpengar, avstående från t.ex. manusförfattare samt finansiering från annan) med 135% innan SVT erhåller sin andel av nettointäkter från exploatering av program samt av PRS.

Därefter sker fördelning pro rata av den totala samproduktionsinsatsen vad gäller nettointäkter samt pro rata av det fördelningsbara underlaget av PRS. Max 3 MSEK av produktionsbolagets insats får recoupas innan pro rata-fördelning (dvs maxbelopp är 135 % av 3 MSEK innan pro rata-fördelning)

En förutsättning för dessa villkor är att produktionsbolaget inte överlåter intäkter till annan.

Nedladdningsbara versioner