Företaget SVT: Uppdrag och Roll

SVT:s vd: "Public service viktigare än någonsin"

Vi lever i spännande och utmanande tider. Flödet av information växer dramatiskt. Men detsamma gäller flödet av desinformation och rykten. Och det leder till att behovet av opartisk och saklig information, av public service, aldrig har varit större än nu.

 Sverige är ett land där debatten polariseras och vi vet från andra länder att polarisering ofta utmanar förtroendet för medierna. På SVT möter vi det på samma sätt som vi alltid har gjort - med ett träget och gediget journalistiskt arbete. SVT gör utbud för alla i Sverige och det är viktigt för förtroendet att vi är öppna och transparenta med hur vi jobbar.

Public service rymmer en bredd med många olika typer av program. Från Bolibompa för de allra minsta till kulturupplevelser från alla Sveriges scener. Från Melodifestivalen till sportsändningar som får hela Sverige att hålla andan. När många i Sverige tittar samtidigt och delar samma upplevelse bidrar det till en känsla av gemenskap, vi delar både allvar och skratt.

Varje dag, varje timme, varje sekund är våra nyhetsredaktioner i gång. SVT har redaktioner över hela Sverige och oavsett var du bor vill vi granska, skildra och debattera de frågor som är riktigt viktiga för dig. Det gäller både frågor som är väl kända av alla och sådant som vi får gräva fram, som någon vill dölja.

Du ska kunna ta del av SVT:s utbud när du vill och på det sätt som passar dig bäst. Ungefär nio av tio svenskar använder SVT varje vecka. De allra flesta tittar både på tv-kanalerna och SVT Play, men nu är det snart nästan en och en halv miljon svenskar som enbart använder SVT online. Kanske utmanar du dig själv i På spåret via vår Duo-app? Kanske följer du våra dramaserier via SVT Play? Eller tycker du att Aktuellt klockan 21.00 är en helig tid? Oavsett vilket så är du lika viktig för oss.

Varmt välkommen till hela Sveriges television!

Hanna Stjärne, vd

PS – Du kan alltid kontakta oss här. Länk till annan webbplats. Vi vill gärna veta vad du tycker och tänker.

Public Service-uppdraget

SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället och den finansieras via tv-avgiften.

 Verksamheten regleras i första hand av Sändningstillståndet, genom vilket SVT ges ett särskilt ansvar att verka i allmänhetens tjänst.

I tillståndet ges SVT i uppdrag att garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster via tv, webb och andra publiceringsformer. SVT:s program ska präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund.

Sändningstillstånd säger även att företaget bland annat ska utöva sändningsrätten ”opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i tv”.

Här pekas också särskilda uppdrag ut, som att bedriva nyhetsverksamhet, erbjuda ett mångsidigt kulturutbud och göra program för barn och unga. SVT ska även beakta behoven hos personer med funktionsnedsättning och erbjuda ett utbud på de nationella minoritetsspråken.

SVT är till för alla

I Sverige gäller en sammanhållen antidiskrimineringslagstiftning. SVT:s policy för Sverigespegling och mångfald utgår från den lagstiftningen.

SVT är till för alla!

Alla människor är lika mycket värda.

  • SVTs program ska spegla befolkningens olika behov, intressen, perspektiv och åsikter.
  • Alla ska känna igen sig i SVT:s utbud.
  • När vi anställer personal ska vi alltid tänka på att ha ett brett spektrum av kompetenser och erfarenheter. Varje enskild rekrytering ska föra in ny kunskap om vår publik.
  • Alla ska känna sig trygga på SVT. Diskriminering, trakasserier och mobbing i alla former ska motverkas.
  • SVT välkomnar olikheter med hänsyn till ålder, kön, könsidentitet eller annat uttryck, etnicitet, religion eller andra övertygelser, sexuell orientering, funktionsnedsättning och behov av tillgänglighet. Hänsyn ska också tas till sociala och regionala aspekter.
  • Sveriges befolkning ska avspeglas i såväl utbud som i sammansättning av vår personal.
  • SVT har som mål att vara till för alla, och i takt med att samhället utvecklas bör det återspeglas i programutbudet.
  • Det är viktigt att tänka på detta vid exempelvis casting, rollbesättning, val av medverkande, inspelningsmiljöer och så vidare.
  • SVT ska undvika generaliseringar och låta människor framträda som individer.

 SVT är transparent med företagsfakta

Om du vill veta mer om vad det utbud som SVT publicerar och sänder som exempelvis olika genre-volymer, minorpitetsuppdrag, olika plattformar med mera så finns allt detta beskrivet

Du hittar all företagsfakta på ett och samma ställe.

Publiken

SVT skapar ett utbud som engagerar, underhåller och berikar – i allmänhetens tjänst. Vår vision är att vi ska bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta.

 I SVT:s utbud ska det finnas något för alla. Sändningstillståndet slår fast att SVT ska erbjuda ett mångsidigt programutbud som omfattar allt från det breda anslaget till mer särpräglade programtyper. Det innebär att vi ska producera program som tilltalar många människor, men SVT ska också skapa program som passar de specialintresserade.

Därför beställer SVT program, både internt och externt, med ambitionen att totalt sett kunna erbjuda program som svarar emot en stor mångfald av behov hos befolkningen.

Vår ambition är att vi genom våra program bidrar till att publiken blir både mer nyfiken på och insatt i sin omgivning. Svenskarna ska även uppleva att vi har hög kvalitet på våra program och att SVT har ett högt individuellt värde och samhällsvärde.

SVT följer upp att vi svarar mot dessa mål genom regelbundna publikundersökningar.

Läs mer om publiken på:

Arbetsmiljö

SVT utgår ifrån att externa producenter, och deras underleverantörer, har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi utgår också från att man följer arbetsmiljölagstiftning, -förordningar och -föreskrifter, samt att det dokumenteras och vid behov kan uppvisas.

I de fall externa producenter har verksamhet i SVT:s lokaler, eller lokaler som SVT råder över, ska den externa producenten se till att SVT:s säkerhetsföreskrifter och regler för samordningsansvaret följs.

Om SVT-personal medverkar ska den externa producenten se till att SVT:s interna regler och policydokument för arbetsmiljö följs.

Kontakta SVT:s projektledare för programmet för ytterligare information och vidare kontakter med SVT Produktion.

Alkohol och droger

SVT har en alkohol och drogpolicy som gäller för verksamhet i företagets egna lokaler, eller lokaler som företaget råder över.

I SVT:s policy om Alkohol och Droger står bland annat följande:

SVT ska vara en arbetsplats fri från de negativa konsekvenserna av alkohol och andra droger. Medarbetare med arbetsledande ansvar ska ha god kompetens om alkohol- och drogfrågor ur ett arbetsmiljöperspektiv och ska fungera som stöd vid tidiga insatser. Samverkan är grunden för ett gott arbetsmiljöarbete, där de fackliga organisationerna och arbetsmiljöombuden är viktiga resurser.

Säkerheten på SVT ska aldrig äventyras av alkohol och andra droger.

Om du har frågor kring denna policy kan du vända dig till SVT:s projektledare

SVT:s Miljöpolicy

SVT:s vision är att få ner miljöbelastningen i våra produktioner och inköp till ett minimum.

I SVT:s Miljöpolicy står bland annat följande:

SVT ska ta ett aktivt ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär att vi strävar efter att minimera vår miljöbelastning i den egna produktionen, genom våra inköp samt i programverksamheten.

Fokus för SVT:s miljöarbete ska vara där vår påverkan är som störst. Vi ska prioritera arbetet med att minska vår klimatpåverkan och miljöpåverkan från avfall och inköp av varor och tjänster.

SVT strävar efter att mäta och följa upp vår miljöpåverkan. Miljöarbetat är integrerat i hela verksamheten och uppfyllandet av policyn granskas kontinuerligt.

Vi kommer att fortlöpande höja ambitionen i miljöarbetet. Genom att fastställa mål och handlingsprogram för miljöarbetet ska vi fullfölja vår policy och redovisa resultatet i en årlig miljöredovisning.

Det är svårt att bortse från vissa förutsättningar som finns när man producerar tv. Ofta ingår resor eller energikrävande teknik som ett naturligt inslag. Men det är viktigt att både interna och externa producenter tar miljöhänsyn i planeringen av programproduktion.

Miljökraven vid SVT:s inköp/upphandlingar har blivit fler, som vid upphandlingar av fordon, taxi, hyrbilar och hotell till exempel. Resor har en stor miljöpåverkan och SVT:s resepolicy rekommenderar att resor under 50 mil görs med tåg eller miljöfordon.

SVT har valt att i princip inte klimatkompensera tv-produktionen. Men det kan finnas undantag som i så fall beslutas i SVT:s programledning.

Om du har frågor kring denna policy kan du vända dig till SVT:s projektledare.