Credit och eftertexter

Credit och eftertexter

SVT har följande standard för hur credit-texterna ska formuleras:

Namnangivelse ska enbart ske enligt vad som anges i lag och i organisationsavtal (upphovsmän och närstående rättighetshavare) samt för att följa SVT:s informationsplikt (se nedan).

SVT:s totala eftertexter ska vara maximalt 20 sekunder långa. Undantag kan göras för produktioner med ett omfattande antal upphovsmän och närstående rättighetshavare eftersom varje uppgift i eftertexten ska vara läsbar. Undantag beslutas av programchef (via projektledare).

Ett namn får bara anges vid ett tillfälle.

Om möjligt ska credit ges under programmets gång istället för i eftertexten. Detta gäller i första hand nyheter och faktaprogram. kan fotograf respektive redigerare anges under reportage/inslag eller efter reportage/inslag, muntligt eller i text.

Det är väsentligt att grafiskt skilja på credit och annan information i eftertexten, tex. om indirekt sponsring. Om programmet är indirekt sponsrat ska detta framgå med orden ”Producerat med bidrag från…”.

Produktionsbolags och/eller formatägares logotyp får inte vara rörlig.

SVT:s logotyp ska visas i anslutning till eftertexter enligt denna princip.

Grafik: Copyrightmärkning

Alla produktioner producerade för SVT ska ha en copyrightmärkning sist i eftertexten. Olika principer och regler gäller vid produktionsutläggningar och samproduktioner:

Copyrightmärkning i produktionsutläggning

Eftertexten ska innehålla copyright-märkning. Copyrighttecknet, Sveriges Television AB och årtal ska anges.

Copyrightmärkning i samproduktioner

Eftertexten ska innehålla copyright-märkning. Copyrighttecknet, Sveriges Television AB, övriga rättighetsinnehavare och årtal ska anges.