Credit och eftertexter

;

Avsändarskyltar

SVT ska stå som avsändare för det enskilda programmet oavsett på vilken plattform tittaren ser det. För att säkerställa detta ska SVT:s logotyp finnas med tydligt i början och slutet av alla program.

Utgångspunkten för riktlinjerna nedan är att det enskilda programmets visuella särart ska bibehållas, samtidigt som SVT tydligt står som avsändare för programinnehållet.

Credit och eftertexter

SVT har följande standard för hur credit-texterna ska formuleras:

Namnangivelse ska enbart ske enligt vad som anges i lag och i organisationsavtal (upphovsmän och närstående rättighetshavare) samt för att följa SVT:s informationsplikt (se nedan).

SVT:s totala eftertexter ska vara maximalt 20 sekunder långa. Undantag kan göras för produktioner med ett omfattande antal upphovsmän och närstående rättighetshavare eftersom varje uppgift i eftertexten ska vara läsbar. Undantag beslutas av programchef (via projektledare).

Ett namn får bara anges vid ett tillfälle.

Om möjligt ska credit ges under programmets gång istället för i eftertexten. Detta gäller i första hand nyheter och faktaprogram. kan fotograf respektive redigerare anges under reportage/inslag eller efter reportage/inslag, muntligt eller i text.

Det är väsentligt att grafiskt skilja på credit och annan information i eftertexten, tex. om indirekt sponsring. Om programmet är indirekt sponsrat ska detta framgå med orden ”Producerat med bidrag från…”.

Produktionsbolags och/eller formatägares logotyp får inte vara rörlig.

SVT:s logotyp ska visas i anslutning till eftertexter enligt denna principlänk till annan webbplats.

Grafik: Copyrightmärkning

Alla produktioner producerade för SVT ska ha en copyrightmärkning sist i eftertexten. Olika principer och regler gäller vid produktionsutläggningar och samproduktioner:

Copyrightmärkning i produktionsutläggning

Eftertexten ska innehålla copyright-märkning. Copyrighttecknet, Sveriges Television AB och årtal ska anges.

Copyrightmärkning i samproduktioner

Eftertexten ska innehålla copyright-märkning. Copyrighttecknet, Sveriges Television AB, övriga rättighetsinnehavare och årtal ska anges.

SVT i samband med produktionsskyltar för andra bolag

I de fall där produktionsskyltar för externa produktionsbolag, formatdistributörer m m förekommer ska dessutom:

 • SVT förekomma på samma bakgrund som den externa produktionsskylten tillsammans med formuleringen ”producerat för SVT” enligt exemplet nedan.
 • Ingen ljudlogotyp får förekomma för det externa bolaget.
 • Produktionsbolags och/eller formatägares logotyp får inte vara rörlig.
 • Bolagets logotyp/identifikation får uppta maximalt 10% av bildytan inklusive utrymme mellan logotyp och tillhörande text när sådan finns.
 • (Varje ruta i i exemplet nedan utgör 1 % av den totala bildytan.)

SVT i början av programmet

SVT:s logotyp ska förekomma i öppningsbilden i alla internt producerade program och i alla program som producerats externt exklusivt för SVT:s räkning. Program som innehåller SVT-logotypen eller ”SVT” i namnet undantas, vilket gör att t ex nyhetsprogram inte omfattas av riktlinjerna.

 • Logotypen har alltid samma position i nedre bildkant.
 • Logotypen har en inbyggd animation som tar fram och bort avsändarskylten. Ingen annan rörelse får kopplas till logotypen
 • Logotypen ska ligga i animationens fulla längd. (3,8 sekunder)
 • Ingen skuggning eller andra effekter får förekomma
 • Logotypen ska som regel vara vit, men kan i undantagsfall vara svart om den läggs på en mycket ljus bakgrund

SVT i slutet av programmet

SVT:s logotyp ska alltid finnas med i slutet på alla internt producerade program och program som producerats externt exklusivt för SVTs räkning. Logotypen bör förekomma enligt nedan.

 • Logotypen ska inleda eftertexterna
 • Logotypen ska läggas mot programmets slutbild eller samma bakgrund som eftertexterna
 • Logotypen har en inbyggd animation som tar fram och bort avsändarskylten. Ingen annan rörelse får kopplas till logotypen
 • Logotypen ska ligga i animationens fulla längd. (3,8 sekunder)
 • Ingen skuggning eller andra effekter får förekomma
 • Logotypen ska som regel vara vit, men kan i undantagsfall vara svart om den läggs på en mycket ljus bakgrund