Programledare & medarbetare

SVT:s medarbetare omfattas, som alla andra, av den grundlagsstadgade yttrandefriheten. Detsamma gäller rätten till medlemskap i politiska och andra intresseorganisationer. Däremot kan offentliga ställningstaganden i vissa frågor innebära begränsningar av vilka arbetsuppgifter man kan utföra.

Policy för programledare och medarbetare

SVT har en särställning som ett public servicebolag i allmänhetens tjänst. Det innebär bland annat att publiken, och alla de som kan komma att granskas, måste kunna lita på att SVT och de som företräder SVT är oberoende och står fria från politiska, ekonomiska, kommersiella och andra intressen.

För att skydda såväl SVT:s som den enskilde medarbetarens publicistiska integritet och trovärdighet finns i SVT:s medarbetarpolicy riktlinjer som utgår från de regler som styr SVT:s verksamhet.

Policyn svarar inte på alla konkreta frågor som kan uppstå. Bedömningar måste göras från fall till fall.

Även för programmedarbetare som är visstidsanställda eller kontrakterade genom annat bolag är innehållet i denna policy tillämpligt, beroende på i vilken utsträckning vederbörande uppfattas som en företrädare för SVT (se vidare under rubriken Företrädare).

Demokratiska grundidéer går först

Som det uttrycks i radio- och TV-lagen ska programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer, principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.

Det innebär att en medarbetare som är eller kan uppfattas som företrädare för SVT skulle skada såväl företagets som sin egen trovärdighet på ett allvarligt sätt om hen offentligt skulle uttrycka uppfattningar som står i strid med dessa demokratiska grundprinciper.

Företrädare

Principerna i SVT:s medarbetarpolicy tillämpas i olika grad beroende på hur mycket en medarbetare/uppdragstagare kan uppfattas som företrädare för SVT. För att göra skillnaderna tydliga kan medarbetare/uppdragstagare delas in i tre grupper (se nedan).

Tillämpningen beror också på i vilken utsträckning medarbetaren fattar beslut om innehåll på SVT:s olika publiceringsplattformar.

Hänsyn tas dessutom till programområden, där särskild restriktivitet gäller för medarbetare inom nyheter, current affairs, sport, kulturbevakning och granskande faktaprogram, oavsett målgrupp (d.v.s. även barnprogram inom de områdena).

För samtliga medarbetare och uppdragstagare, oavsett grupp, gäller att man inte får utnyttja sin roll på SVT i kommersiella sammanhang eller i andra sammanhang som kan sätta SVT:s opartiskhet eller oberoende ställning i fråga.

GRUPP 1

 • Vilka tillhör grupp 1?
  Tillsvidareanställd personal såsom programledare, publicistiska beslutsfattare samt reportrar som framträder i program med namn, ansikte eller röst. Personer av de ovanstående kategorierna som inte är tillsvidareanställda men har långvariga kontrakt med SVT och som uppfattas som SVT-medarbetare av publiken. Samtliga chefer, beställare samt medarbetare med betydande inflytande över programinnehåll.
 • Vad gäller för grupp 1?
  Alla frågor om eventuella externa uppdrag, såväl betalda som obetalda, ska godkännas på förhand. Frågor bör ställas skriftligt i god tid och medarbetaren ska få skriftligt svar. Beslut ska dokumenteras på lämpligt sätt. Som stöd för beslut bifogas en checklista, vars syfte är att identifiera eventuella risker för intressekonflikter. För de inom grupp 1 som inte är tillsvidareanställda gäller att man på förhand måste ha SVT:s skriftliga tillstånd för att få utföra andra uppdrag under perioden 4 veckor före publicering av det första programmet till och med 2 veckor efter publicering av det sista programmet.

GRUPP 2

 • Vilka tillhör grupp 2?
  Programvärdar/programledare/ uppdragstagare som i första hand är etablerade i andra roller än som SVT-medarbetare (exempelvis artister), expert-kommentatorer samt tillfälligt anställda reportrar/program-medarbetare i programserier av icke-granskande karaktär.
 • Vad gäller för grupp 2?
  För grupp 2 gäller att man på förhand måste ha SVT:s skriftliga tillstånd för att få utföra andra uppdrag, under perioden 4 veckor före publicering av det första programmet till och med 2 veckor efter publicering av det sista programmet. Godkännande av SVT krävs också för medverkan i etermedia eller andra konkurrerande medier som programledare eller i annan bärande roll/funktion samt för medverkan i sammanhang av en karaktär som skulle kunna sätta SVT:s opartiskhet eller oberoende ställning i fråga. Inom perioden är det som regel inte tillåtet att delta i marknadsföringskampanjer som avser annat än den egna yrkesutövningen. Även i detta fall gäller dock sträng restriktivitet för tv-reklam och andra former av marknadsföring i rörlig bild. Syftet är att förhindra sammanblandning av SVT och kommersiella intressen och skydda SVT:s roll som oberoende television. Det åligger programledaren/medarbetaren att fortlöpande hålla SVT informerad om externa åtaganden och marknadsförings-kampanjer som kan sammanfalla i tid med SVT:s marknadsföring av den aktuella programserien. Det åligger SVT att hålla programledaren/medarbetaren informerad om tablåläggning, så att det blir praktiskt möjligt att tillämpa ovanstående.

GRUPP 3

 • Vilka tillhör grupp 3?
  Programvärdar/programledare/ uppdragstagare som enbart leder enstaka program av ickegranskande karaktär, exempelvis galor.
 • Vad gäller för grupp 3?
  För grupp 3 gäller att man på förhand måste ha SVT:s skriftliga tillstånd för att få utföra andra uppdrag, under perioden 2 veckor före publicering av det första programmet till och med 1 vecka efter publicering av det sista programmet. Sträng restriktivitet gäller för tv-reklam och andra former av marknadsföring i rörlig bild. Syftet är att förhindra sammanblandning av SVT och kommersiella intressen och skydda SVT:s roll som oberoende television. Det åligger programvärden/programledare/uppdragstagaren att fortlöpande hålla SVT informerad om externa åtaganden och marknadsföringskampanjer som kan sammanfalla i tid med SVT:s marknadsföring av det aktuella programmet, för att undvika krockar.

Medarbetare och sociala medier

SVT ser ett värde i sociala medier som företeelse. Utvecklingen av de sociala medierna innebär dock en delvis förändrad syn på gränserna mellan det som betraktas som privat och det som blir offentligt.

SVT:s utgångspunkt är att publicering i sociala medier är en offentlig publicering.

Det innebär att denna policy även gäller kommentarer och uttalanden i sociala medier av medarbetare som kan uppfattas som företrädare för SVT eller har arbetsuppgifter med reellt inflytande över publiceringar som rör kontroversiella frågor.

I korthet innebär det att en företrädare för SVT skulle skada såväl företagets som sin egen trovärdighet på ett allvarligt sätt om hen offentligt skulle uttrycka uppfattningar som står i strid med de demokratiska grundprinciperna, som bland annat handlar om människors lika värde.

Offentliga ställningstagande i politiska och andra kontroversiella frågor kan påverka vilka arbetsuppgifter medarbetaren kan ha och företrädare för SVT får inte gynna kommersiella intressen.

Kontakta SVT:s projektledare för ytterligare information.

Oberoende och gynnande

I radio- och TV-lagen slås det fast att SVT i sina sändningar inte får gynna kommersiella intressen på ett otillbörligt sätt.

SVT-medarbetare får varken skaffa eller ta emot förmåner, exempelvis gratis produkter, resor eller tjänster, av externa parter.

Medarbetare som inviteras till större sociala aktiviteter på grund av sin ställning på SVT, ska diskutera eventuellt deltagande med sin närmaste chef.

SVT-medarbetare ska inte medverka i reklam eller säljfrämjande aktiviteter för andra.

Medarbetare som erbjuds delta som medverkande i konkurrerande medieföretags utbud ska i förväg begära tillstånd hos chef som efter konsultation med SVT:s kommunikationsdirektör fattar beslut.

Oberoende och opartiskhet

 I SVT:s sändningstillstånd står att sändningsverksamheten ska utövas opartiskt och sakligt. Det gör att en SVT-medarbetares agerande eller offentliga ställningstagande i kontroversiella politiska och andra frågor kan påverka vilka arbetsuppgifter medarbetaren kan ha.

Principen är att man ska undvika att bevaka något som man offentligt tagit ställning för eller emot. En medarbetare ska inte heller på annat sätt utnyttja sin ställning och låta privata åsikter styra programmen.

I vilken utsträckning offentliga ställningstaganden påverkar ens arbete beror på i vilken grad man kan sägas företräda SVT. (Se vidare under rubriken Företrädare).

Om ett uppdrag rör något där medarbetaren offentligt framfört sin åsikt eller av andra skäl kan uppfattas vara partisk, ska medarbetaren informera sin chef. Detta gäller också om medarbetaren har förtroendeuppdrag, ekonomiska eller andra intressen i någon specifik fråga eller verksamhet.

Som enskild medarbetare har man alltså ett ansvar för att värna sin integritet och trovärdighet för att kunna agera fritt och oberoende i förhållande till personer, företag, myndigheter, organisationer, politiska partier och andra partsintressen.

Vad gäller aktieinnehav och liknande har SVT en särskild värdepapperspolicy.

Det är viktigt att komma ihåg att intressekonflikter som kan äventyra SVT:s integritet och oberoende kan uppstå inom alla yrkesgrupper som är inblandade i produktion av SVT-innehåll.

Med hänsyn tagen till kraven på oberoende och opartiskhet i SVT:s sändningstillstånd är grundregeln att medarbetare som är eller uppfattas som företrädare för SVT inte ska utföra uppdrag för myndigheter, företag, partier eller andra intresseorganisationer.

En tillfällig medverkan i sammankomst som arrangeras av extern part kan dock godkännas efter särskild skriftlig ansökan, om förutsättningarna för medverkan ryms inom ramen för oberoendet, opartiskheten och integriteten.

Denna policy innebär inte att medarbetare är förhindrade att hålla föredrag eller delta i seminarier i egenskap av SVT-företrädare. Även den typen av uppdrag ska i förväg godkännas av chef.

Redaktionella medarbetare beviljas inte tillstånd att utföra extrauppdrag som innehåller medieträning.

Klädsel

Programledare och andra medarbetare som syns i SVT-program ska undvika att bära kläder med identifierbara logotyper eller symboler, för att inte riskera att otillbörligt gynna kommersiella eller andra intressen.

Medarbetare får inte heller använda sponsrade kläder, glasögon, smycken eller andra kommersiella produkter i SVT-program.

Eftersom TV är ett bildmedium och bilden är informationsbärare ska programledare i samhälls- och nyhetsprogram bära klädsel som inte drar uppmärksamheten från programinnehållet.