SVT:s roll i externa produktioner

När SVT samarbetar med externa producenter är SVT:s projektledare (den ”exekutive producenten”) kontaktytan till produktionen. Projektledaren finns med från programbeslut till utvärdering och uppföljning.

Programbeslut och genomgång av uppdrag

SVT:s programledning fattar ett programbeslut och ger därmed en programchef ansvaret för produktionen och rollen som ansvarig utgivare.

Vid extern produktion hanteras förhandlingen med den externa producenten av SVT:s förhandlingsavdelning Länk till annan webbplats..

I anslutning till förhandlingen utser programchefen en projektledare som blir den externa producentens närmaste och viktigaste kontaktperson på SVT.

Villkoren för produktionen regleras i ett produktionskontrakt mellan programchefen och den externa producenten.

Vid sidan av det finns också ett internt uppdragskontrakt mellan programbeställare och programchef som innehåller uppdragets mål och syfte, övergripande innehåll och form, publikmål, närvaro på olika plattformar, vilka rättigheter som måste lösas och om det finns särskilda villkor för projektet.

Projektplan och budget

Projektplan och budget är viktiga dokument i en produktion. SVT:s projektledare och den externa producenten ansvarar för att hålla varandra informerade om förändringar av dessa.

Projektplanen och budgeten för projektet visar hur kostnader och resurser fördelas. Där ingår också produktionssätt, tidplan, plan för inspelning, redigering och leverans samt en uppskattning av storleken på bemanning på både produktions- och redaktionssidan.

 • ”Uppstartsmöte”
  Om SVT-teknik används i produktionen kallar SVT:s projektledare så tidigt som möjligt till ett tekniskt planeringsmöte – ”Uppstartsmöte” ­ tillsammans med teknik- och personalansvariga.
 • Hörbarhet är viktig
  SVT:s projektledare skriver ett hörbarhetskontrakt tillsammans med producenten för att säkerställa ljudkvalitén i produktionen.
 • Kommunikation och marknadsföring
  SVT Kommunikation ansvarar för kommunikations- och marknadsföringsplaner. SVT:s projektledare ser till att externa producenten så snabbt som möjligt får all information om de planerade marknadsföringsinsatserna.
 • Risk- och konsekvensbedömning och arbetsmiljörond
  För att undvika att olyckor och ohälsa uppstår och för att säkra arbetsmiljön är det lagstiftat att det alltid genomförs en risk- och konsekvensbedömning och arbetsmiljörond vid nya produktioner.
 • Checklistor och mallar
  SVT:s projektledare har checklistor och mallar som används, och företaget ser gärna att externa producenter också använder dem.
 • Löpande avstämningar
  För att programmet ska realiseras enligt produktionsavtalet ska den externa producenten ha löpande kontakt med SVT:s projektledare.
  Det är viktigt att producenten levererar all nödvändig information som krävs, samtidigt som programmen levereras till SVT:s projektledare. Projektledaren gör i sin tur en komplett leverans för sändning till ett av SVT:s leveranscentra. Där görs en slutlig leveranskontroll. Först efter det godkännandet kommer SVT att attestera slutfakturan.
 • Komplett leverans
  Det är viktigt att den externa producenten levererar all nödvändig information Länk till annan webbplats. samtidigt som programmen levereras till SVT:s projektledare. Projektledaren gör i sin tur en komplett leverans till ett av SVT:s leveranscentra för slutlig leveranskontroll och godkännande. Först efter det godkännandet kommer SVT att attestera slutfakturan.
 • Lagring av grafikpaket
  SVT:s projektledare har information om hur och var grafikpaketet i produktionen ska levereras.
 • Utvärdering
  Vid utvärdering ansvarar SVT:s projektledare för att det görs senast två veckor efter att sista avsnittet har sänts. Hela produktionen utvärderas utifrån skrivningar i produktionskontrakt.

SVT:s projektledare ansvarar för att utvärderingen dokumenteras.

Om parterna inte kommer överens?

Frågor om programinnehåll ska beslutas i dialog och genom samråd mellan SVT, extern producent och eventuella samproduktionsparter. Om parterna inte kommer överens finns det skrivningar i produktionsavtalen som reglerar vem som har sista ordet

Produktionsutläggning

 • Den externa producenten har ett eget ansvar att känna till regelverket som gäller vid produktion för SVT och ska underrätta SVT om eventuella risker.
 • Val av upphovsmän och andra medverkande ska alltid göras i samråd med SVT.
 • SVT har alltid rätt att närvara vid produktionen och har rätt att ställa krav på ändringar i programmet.
 • Den externa producenten ska hålla SVT kontinuerligt informerade om produktionen även om SVT inte deltar. Det sker genom samråd.
 • Vid produktionsutläggning har SVT slutlig bestämmanderätt över programmet. Denna rätt motiveras av att det är SVT som finansierar programmet och att det är SVT som är ansvarig utgivare när programmet sänds.

 Samproduktion

 • Den eller de samproducenter som står för de högsta insatsen(-erna) har den slutliga bestämmanderätten.
 • Vid samproduktion ska den externa producenten löpande, under hela produktionsperioden, ge samproducenterna möjlighet att följa produktionen och beakta samproducenternas eventuella synpunkter.
 • Under efterarbetet och innan klippningen ”låses”, ska den externa producenten erbjuda samproducenterna en särskild visning och möjlighet att lämna synpunkter.
 • Samproducenterna beslutar gemensamt vilka upphovsmän och andra medverkande som ska engageras i produktionen.
 • Alla samproducenter har rätt att ta del av bokföring och andra affärshandlingar relaterade till produktionen.

Förköp av visningsrätt

 • Vid förvärv av visningsrätt har SVT inte någon slutlig bestämmanderätt över innehållet men SVT förbehåller sig rätten att redigera i program om det enligt ansvarig utgivare krävs för att SVT ska kunna sända programmet.