Projektadministration - ekonomi, rättigheter, avtal

Avtalet mellan SVT och den externa producenten reglerar dels vilka förvärv av rättigheter som produktionsbolaget ska göra från upphovsmän och övriga rättighetshavare, dels vilket nyttjande som ska ersättas.

Ersättningsnivåer

Vid produktionsutläggningar får ersättningsnivåer och ersättningsvillkor till medverkande och upphovsmän (fysiska personer) inte vara mindre förmånliga än om de kontrakterats av SVT samt omfattats av SVT:s kollektiva avtal med Teaterförbundet och Svenska Musikerförbundet.

Ersättningsnivån till författare vid nyttjande av författares litterära verk, får vid produktionsutläggning eller samproduktion, inte understiga vad SVT ska betala enligt SVT:s avtal med Svenska Författarförbundet.

Fakturahantering

När SVT köper varor och tjänster från leverantörer, som externa producenter, gäller följande:

From 1 februari 2019 kommer SVT enbart ta emot e-fakturor från svenska leverantörer

 • Kontanta er ansvariga för e-fakturor
 • Om ditt företag inte har ett eget e-faktura konto kan ni kontakta SVT:s samarbetspartner för e-faktura InExchange Länk till annan webbplats.
 • SVT:s organisationsnummer: 556033-4285
 • SVT:s Global Location (GLN) Number: 7365560334280. GLN är en unik internationell identifierare för ett företag eller en avdelning på ett företag. Denna uppgift används för att veta exakt vart din e-faktura ska levereras
 • Referens – vid beställning mot faktura måste alltid giltig referens anges för att fakturan skall hamna rätt. SVT:s referensnummer anges antingen i form av kostnadsställe 4 siffror (t ex 5999) eller projekt-/produktionsnummer 8 siffror (t ex 17999999)
 • Om referensnummer saknas kan inte SVT hantera fakturan och den skickas tillbaka till leverantören
 • Ange referensperson på SVT efter ”Er beställare”
 • En faktura ska också ha en tydlig fakturatext där det framgår vad som fakturerats
 • Som generella betalningsvillkor har SVT 30 dagar

Om du har ytterligare frågor om SVT:s fakturahantering kan du kontakta din projektledare

Kontraktering av medverkande

 Olika principer och regler gäller vid samproduktioner och vid produktionsutläggningar.

Vid samproduktion

Genom samproduktionsavtalet fördelas exploateringsrättigheterna till programmet mellan parterna.

Som huvudregel gäller att SVT erhåller samtliga tv-rättigheter (såväl fri-tv som betal-tv) till programmet i Sverige (och rättigheter till SVT World) samt rätt att tillgängliggöra programmet via SVT:s internetdomäner.

Övriga exploateringsrätter som fördelas i avtalet är exempelvis tv-rättigheter utanför Sverige, biografrättigheter och video-on-demand rättigheter (vid sidan av SVT:s interneträttigheter enligt ovan).

I en samproduktion där SVT deltar, krävs det att den externa producenten förvärvar samtliga rättigheter för samproducenternas räkning.

När SVT deltar som samproducent i samproduktioner, krävs att den externa producenten avlöser de nyttjanden som är aktuella för SVT:s del. Ersättning till medverkande som utför upphovsrättsliga prestationer ska omfatta minst de nyttjanden som anges i tabellen nedan.

I vissa fall har SVT eller annan samproducent redan innan samproduktionsavtalet ingås, kontrakterat medverkande (exempelvis manusförfattare). De undantas då från produktionsbolagets ansvar.

Uppställningen nedan är en översiktlig beskrivning och de närmare villkoren regleras i avtal mellan SVT och den externa producenten och eventuellt övriga samproducenter.

Vid produktionsutläggning

För de medverkande som utför upphovsrättsliga prestationer ska den ersättning som SVT betalar till produktionsbolaget omfatta minst de nyttjanden som anges i tabellen nedan. Rättigheterna ska vara förvärvade fullt ut (det vill säga, ha övergått till SVT) men den ekonomiska avlösningen för tillkommande nyttjanden sker senare.

För samtliga övriga kategorier medverkande och personal, ska all framtida användning vara fullt ersatt/avlöst.

Uppställningen nedan är en översiktlig beskrivning och de närmare villkoren regleras i avtal mellan SVT och produktionsbolaget.

Rättigheter vid förköp av visningsrätt

SVT har normalt sett ingen insyn i de underliggande avtalen mellan den externa producenten och medverkande eftersom SVT inte har något ägande i programmet.

Den externa producenten garanterar att samtliga rättigheter i och till programmet som krävs för SVT:s nyttjanden är förvärvade och avlösta (med undantag för webb-utnyttjande av musik på IFPI/SAMIS repertoar).

Vid förvärv av visningsrätt med medverkande som utför upphovsrättsliga prestationer, omfattar SVT:s licensersättning som regel följande nyttjanden:

 • En eller flera licensperioder om trettio dygn under vilken SVT ska ha rätt att sända programmet vid obegränsat antal tillfällen i Sverige och i SVT World, samt att göra programmet tillgängligt via SVT:s internetdomäner (vid programserie från och med sändning av respektive episod till och med trettio dygn efter sändning av sista programmet i serien).
 • korta avsnitt vid marknadsföring av programmet och /eller SVT.
 • klipp (två minuter för användning i andra program).

Vid förköp av visningsrätt till program utan medverkande som utför upphovsrättsliga prestationer (t.ex. många dokumentärer), ska SVT som regel erhålla ett obegränsat nyttjande under en avtalad tidsperiod.

Rättighetsnivåer i produktionsavtalet

 • Licensperiod(-er): om vardera 30 dygn under vilka SVT har rätt att nyttja programmet/programmaterial i obegränsad omfattning för utsändning, inklusive i programtjänsten SVT World, samt för tillgängliggörande av programmet/programmaterial via SVT:s internetdomäner.
 • Serierätt: för programserier ska SVT ha rätt att lägga ut programavsnitt på SVT:s webbsidor från och med inledningen av respektive programavsnitts licensperiod, till och med 30 dygn efter inledningen av sista programavsnittets licensperiod.

SVT-avtal som påverkar skyldighet att förvärva och ersätta rättigheter

SVT:s avtal med följande organisationer har en direkt effekt på den externa producentens roll att förvärva och ersätta rättigheter:

STIM
SVT betalar alltid utföranderättsersättning.

NCB
Tillämpligt vid produktionsutläggning men omfattar inte vinjettmusik i återkommande program.

Avtalet är inte tillämpligt vid visningsrätt/förköp av visningsrätt, eller vid samproduktion (förutom vid nordiska samproduktioner).

IFPI/SAMI
Tillämpligt vid produktionsutläggning för nyttjande i Sverige men omfattar inte vinjettmusik i återkommande program.

Avtalet är inte tillämpligt vid visningsrätt/förköp av visningsrätt, eller vid samproduktion.

Avtalet innehåller särskilda regler om klarering vid programförsäljning utomlands.

Bildupphovsrätt/”Bildavtalet”
(gäller tidigare offentligjorda konstverk/stillbilder/brukskonst, ej rörlig bild):

SVT betalar ersättning till organisationen Bildupphovsrätt för användning av offentliggjorda bilder konstverk i SVT:s program.

Bildavtalet är tillämpligt vid produktionsutläggningar och samproduktioner.

En separat lista på vilka bilder och verk som använts i programmet med tillämpning av Bildavtalet ingår i komplett leverans för SVT, eftersom SVT rapporterar användningen till Bildupphovsrätt.

Bildavtalet är inte tillämpligt vid visningsrätt/förköp av visningsrätt.

Scanpix
Tillämpligt vid produktionsutläggningar men inte vid samproduktioner.

För att få nyttja bilder från Scanpix med stöd av SVT:s avtal gäller följande:

 • SVT:s projektledare fattar beslut om tillgång till Scanpix.
 • Inloggningsuppgifter erhålls via SVT.
 • SVT ska ersättas för eventuella Scanpix-kostnader (till exempel användning av betalbilder eller researchtjänster).
 • Användning av Scanpix-bilder i en produktion ska redovisas till SVT (ingår i Komplett leverans).

Epidemic Sound
Tillämpligt vid produktionsutläggningar och vid samproduktioner där SVT står för majoriteten av finansieringen.

Avtalet gäller inte vid vinjetter.

Användning av musik från Epidemic Sound ska rapporteras i Soundmouse (ingår i Komplett leverans).

För inloggning till Epidemic Sound kontakta Epidemicsounds