Projektadministration - ekonomi, rättigheter, avtal

Avtalet mellan SVT och den externa producenten reglerar dels vilka förvärv av rättigheter som produktionsbolaget ska göra från upphovsmän och övriga rättighetshavare, dels vilket nyttjande som ska ersättas.

Ersättningsnivåer

Vid produktionsutläggningar får ersättningsnivåer och ersättningsvillkor till medverkande och upphovsmän (fysiska personer) inte vara mindre förmånliga än om de kontrakterats av SVT samt omfattats av SVT:s kollektiva avtal med Teaterförbundet och Svenska Musikerförbundet.

Ersättningsnivån till författare vid nyttjande av författares litterära verk, får vid produktionsutläggning eller samproduktion, inte understiga vad SVT ska betala enligt SVT:s avtal med Svenska Författarförbundet.

Fakturahantering

När SVT köper varor och tjänster från leverantörer gäller följande:

From 1 februari 2019 tar SVT enbart emot e-fakturor från svenska leverantörer

 • Kontakta din ekonomi ansvariga för e-fakturor i den mån det finns någon sådan
 • Om ditt företag inte har ett eget e-fakturakonto ska du kontakta SVT:s samarbetspartner för e-faktura InExchange Länk till annan webbplats.
 • För att fakturan ska kunna processas av SVT måste följande information finnas med
 • SVT:s organisationsnummer: 556033-4285
 • SVT:s Global Location (GLN) Number: 7365560334280. GLN är en unik internationell identifierare för ett företag eller en avdelning på ett företag. Denna uppgift används för att veta exakt vart din e-faktura ska levereras
 • Referensnummer – vid beställning mot faktura måste alltid giltig referens anges för att fakturan skall hamna rätt. SVT:s referensnummer anges antingen i form av kostnadsställe 4 siffror (t ex 5999) eller projekt-/produktionsnummer 8 siffror (t ex 17999999)
 • Om referensnummer saknas kan inte SVT hantera fakturan och den skickas tillbaka till dig
 • Ange referensnummer på samtliga fördefinierade fält i e-faktura tjänsten
 • Ange kontaktperson på SVT i fritext fältet i tjänsten
 • I fritext fältet ska också en tydlig fakturatext där det framgår vad som fakturerats skrivas
 • Som generella betalningsvillkor har SVT 30 dagar

Om du har ytterligare frågor om SVT:s fakturahantering vänd dig till din kontaktperson på SVT

För administrativa frågor kan du också vända dig till leverantor@svt.se eller 08-784 56 02

 

Kontraktering av medverkande

 Olika principer och regler gäller vid samproduktio och vid produktionsutläggning.

Vid samproduktion

Genom samproduktionsavtalet fördelas exploateringsrättigheterna till programmet mellan parterna.

Som huvudregel gäller att SVT erhåller samtliga tv-rättigheter (såväl fri-tv som betal-tv) till programmet i Sverige samt rätt att tillgängliggöra programmet via SVT:s internetdomäner.

Övriga exploateringsrätter som fördelas i avtalet är exempelvis tv-rättigheter utanför Sverige, biografrättigheter och video-on-demand rättigheter (vid sidan av SVT:s interneträttigheter enligt ovan).

I en samproduktion där SVT deltar, krävs det att den externa producenten förvärvar samtliga rättigheter för samproducenternas räkning.

När SVT deltar som samproducent i samproduktioner, krävs att den externa producenten avlöser de nyttjanden som är aktuella för SVT:s del. Ersättning till medverkande som utför upphovsrättsliga prestationer ska omfatta minst de nyttjanden som anges i samproduktions och/eller utvecklingsavtal mellan SVT och samproducent.

I vissa fall har SVT eller annan samproducent redan innan samproduktionsavtalet ingås, kontrakterat medverkande (exempelvis manusförfattare). De undantas då från produktionsbolagets ansvar.

Det som anges här är en översiktlig beskrivning och de närmare villkoren regleras i avtal mellan SVT och den externa producenten och eventuellt övriga samproducenter.

Vid produktionsutläggning

För de medverkande som utför upphovsrättsliga prestationer ska den ersättning som SVT betalar till produktionsbolaget omfatta minst de nyttjanden som anges i avtalet mellan SVT och produktionsbolaget. Rättigheterna ska vara förvärvade fullt ut (det vill säga, ha övergått till SVT) men den ekonomiska avlösningen för tillkommande nyttjanden kan ske senare.

För samtliga övriga kategorier medverkande och personal, ska all framtida användning vara fullt ersatt/avlöst.

Det som anges härär en översiktlig beskrivning och de närmare villkoren regleras i avtal mellan SVT och produktionsbolaget.

Rättigheter vid förköp av visningsrätt

SVT har normalt sett ingen insyn i de underliggande avtalen mellan den externa producenten och medverkande eftersom SVT inte har något ägande i programmet.

Den externa producenten garanterar att samtliga rättigheter i och till programmet som krävs för SVT:s nyttjanden är förvärvade och avlösta.

Vid förvärv av visningsrätt med medverkande som utför upphovsrättsliga prestationer, omfattar SVT:s licensersättning som regel följande nyttjanden:

 • En eller flera licensperioder med avtalad längd under vilken SVT ska ha rätt att sända programmet vid obegränsat antal tillfällen i Sverige, samt att göra programmet tillgängligt via SVT:s internetdomäner (vid programserie från och med sändning av respektive episod till och med trettio dygn efter sändning av sista programmet i serien).
 • korta avsnitt vid marknadsföring av programmet och /eller SVT.
 • klipp (två minuter för användning i andra program).

Vid förköp av visningsrätt till program utan medverkande som utför upphovsrättsliga prestationer (t.ex. många dokumentärer), ska SVT som regel erhålla ett obegränsat nyttjande under en avtalad tidsperiod.

SVT-avtal som påverkar skyldighet att förvärva och ersätta rättigheter

SVT:s avtal med följande organisationer har en direkt effekt på den externa producentens roll att förvärva och ersätta rättigheter:

STIM
SVT betalar alltid utföranderättsersättning.

NCB
Tillämpligt vid produktionsutläggning men omfattar inte vinjettmusik i återkommande program.

Avtalet är inte tillämpligt vid visningsrätt/förköp av visningsrätt, eller vid samproduktion (förutom vid nordiska samproduktioner).

Avtalet innehåller särskilda regler om klarering vid programförsäljning utomlands.

IFPI/SAMI
Tillämpligt vid produktionsutläggning för nyttjande i Sverige men omfattar inte vinjettmusik i återkommande program.

Avtalet är inte tillämpligt vid visningsrätt/förköp av visningsrätt, eller vid samproduktion.

Bildupphovsrätt/”Bildavtalet” /”BUS-avtalet”
(gäller tidigare offentliggjorda konstverk/stillbilder/brukskonst, ej rörlig bild):

SVT betalar ersättning till organisationen Bildupphovsrätt för användning av offentliggjorda bilder konstverk i SVT:s program.

Bildavtalet är tillämpligt vid produktionsutläggningar och samproduktioner (i samproduktion ej beträffande fotografier/fotografisk bild).

En separat lista på vilka bilder och verk som använts i programmet med tillämpning av Bildavtalet ingår i komplett leverans för SVT, eftersom SVT rapporterar användningen till Bildupphovsrätt.

Bildavtalet är inte tillämpligt vid visningsrätt/förköp av visningsrätt.

TT
Tillämpligt vid produktionsutläggningar men inte vid samproduktioner.

För att få nyttja bilder från TT med stöd av SVT:s avtal gäller följande:

 • SVT:s projektledare fattar beslut om tillgång tillTT.
 • Inloggningsuppgifter erhålls via SVT.
 • SVT ska ersättas för eventuella TT-kostnader (till exempel användning av betalbilder eller researchtjänster).
 • Användning av TT-bilder i en produktion ska redovisas till SVT (ingår i Komplett leverans).

Epidemic Sound
Tillämpligt vid produktionsutläggningar och vid samproduktioner där SVT står för majoriteten av finansieringen.

Avtalet gäller inte vid vinjetter.

Användning av musik från Epidemic Sound ska rapporteras i Soundmouse (ingår i Komplett leverans).

För inloggning till Epidemic Sound kontakta hello@epidemicsound.com

Andra produktionsmusikbolag som SVT har avtal med:

 • AMG
 • AUDIO NETWORK
 • EXTREME MUSIC
 • KPM Music (tidigare EMI Production Music)
 • The Nerve
 • Universal
 • Upright Music
 • West One Music

För detaljer i respektive avtal och kontaktuppgifter till bolagen för åtkomst till musiken: kontakta SVT:s projektledare