Sponsringsregler

Huvudregeln är att SVT inte får sända sponsrade program om sponsorbeloppet har tillfallit SVT direkt.

I vissa fall får dock sponsrade sportevenemang sändas i SVT. Även vissa direktsändningar i samarbete med European Broadcasting Union (EBU) får sponsras.

Under vissa villkor får SVT sända program som är indirekt sponsrade, det vill säga där sponsorbeloppet tillfallit någon annan än SVT. Enligt sändningstillståndet får detta förekomma om programmet framställs i samarbete med någon annan producent som fått bidrag från utomstående för sin del av produktionen eller om SVT har köpt/förköpt en visningsrätt till programmet.

Det kan också få förekomma i program som framställts av programföretag i ett annat land inom ramen för ett åtagande gentemot EBU.

Det är omöjligt att presentera en färdig checklista för hur sponsringsreglerna ska tolkas. Det mesta handlar om en bedömning från fall till fall. Kontaktperson är i första hand SVT:s projektledare som konsulterar SVT Programetik och SVT Juridik i dessa frågor.

Indirekt sponsring

SVT ska, i förekommande fall, informeras om vilka de indirekta sponsorerna är för att kunna ta ställning till deras lämplighet.

Det är viktigt att observera att programmen också måste granskas utifrån sändningstillståndets och radio- och tv-lagens innehållsbestämmelser, inte minst portalparagrafens krav på SVT:s oberoende, innan man kan bedöma om indirekt sponsring är godtagbar. Innehållet i program som sponsras får inte påverkas på ett sådant sätt att det inverkar på det redaktionella oberoendet (Radio- och tv-lagen 7 kap. 3a §).

Indirekta sponsorer ska redovisas på ett neutralt sätt i programmets eftertexter. I eftertexten vid ett förköp av visningsrätt bör formuleringen se ut så här: ”producerat av XX med finansiellt stöd från YY”. De specifika reglerna för indirekt sponsring i Sveriges Television finns i sändningstillståndet. Länk till annan webbplats.

Indirekt sponsring av program för barn under tolv år ska ske med sträng restriktivitet, sådan sponsring är i princip förbjuden.

Otilbörligt gynnande

 Det är inte ovanligt att enskilda personer, organisationer eller företag kan gynnas av en viss publicering.

Ett gynnande av ett kommersiellt intresse kan godtas om publiceringen framstår som rimlig mot bakgrund av ett informations- eller underhållningsintresse. SVT får dock inte gynna kommersiella intressen på ett otillbörligt sätt. Program eller inslag får inte uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller på annat sätt vara säljfrämjande. De får inte heller framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt. Bestämmelsen om otillbörligt gynnande finns i radio- och tv-lagen. När SVT eller en extern producent som arbetar för SVT helt råder över inspelningssituationen (till exempel vid studioinspelning) är kraven extra stränga.

En fällning för otillbörligt gynnande i Granskningsnämnden tvingar i de flesta fall SVT att betala en särskild avgift till staten.

Produktplacering

Produktplacering är förbjuden i SVT.

Den lagliga definitionen av begreppet produktplacering är av lagtekniska skäl mycket snäv – produktplacering i lagens mening är det bara i de fall där en vara, tjänst eller ett varumärke förekommer i ett program, om detta sker i marknadsföringssyfte och mot betalning eller liknande ersättning till leverantören av medietjänsten.

Det betyder att det i lagens mening är produktplacering om ett programföretag i sin egenproduktion tar emot en vara eller dylikt på detta sätt, men inte om en extern producent gör det i en samproduktion eller en visningsrätt. Den möjlighet till produktplacering som finns i radio- och tv-lagen gäller inte för SVT. Sändningstillståndet förbjuder detta.

Om det som i dagligt tal kallas ”produktplacering” förekommer i ett program som inte producerats av SVT gäller oförändrat att detta kan komma att prövas enligt bestämmelsen om otillbörligt kommersiellt gynnande och/eller bestämmelserna om sponsring och indirekt sponsring (i radio- och tv-lagen och SVT:s sändningstillstånd).